Мукачівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 ім. Т.Г.Шевченка

89600, м. Мукачево, вул. Чорі Юрія, 14

Тел. (03131) 2-25-66

Мукачівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 ім. Т.Г.Шевченка

89600, м. Мукачево, вул. Чорі Юрія, 14

ППОЛОЖЕННЯ ПРО ШКІЛЬНИЙ САЙТ
Мукачівської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 ім. Т.Г.Шевченка
Мукачівської міської ради Закарпатської області

СХВАЛЕНО                   Рішенням педагогічної ради Мукачівської ЗОШ І-ІІІ ст. № 2      ім. Т.Г.Шевченка протокол № 3 від 09.11.2020

ЗАТВЕРДЖУЮДиректор школи_______Михайло ЛАБОШнаказ № 112 від 09.11.2020

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Дане Положення розроблено з метою визначення порядку створення та роботи інформаційного сайту Мукачівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 ім. Т.Г.Шевченка (далі – школи).1.2. Шкільний Web-сайт (далі сайт) створюється з метою активного впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у практику роботи школи, як інструмент мережевої взаємодії всіх учасників освітнього процесу.1.3. Сайт є одним із інструментів забезпечення навчальної та позаурочної діяльності школи і є публічним органом інформації, доступ до якої відкритий для всіх бажаючих.1.4. Дійсне положення визначає поняття, цілі, вимоги, критерії та організацію шкільного сайту і розроблено з метою визначення вимог до організації і підтримки працездатності шкільного сайту в рамках модернізації системи освіти в умовах інформаційного суспільства.1.5. Створення і підтримка сайту є предметом діяльності шкільної команди. Сайт – це не окремий специфічний вид діяльності, він поєднує в собі процес збору, обробки, оформлення, публікації інформації з процесом інтерактивної комунікації і в той же час презентує актуальний результат діяльності школи.
2. МЕТА І ЗАВДАННЯ ШКІЛЬНОГО САЙТУ
2.1. Мета: розвиток єдиного інформаційного освітнього простору в школі, в місті та регіоні, представлення школи Інтернет-спільноті.2.2. Завдання:позитивна презентація інформації про досягнення учнів та педагогічного колективу, про особливості школи, історії її розвитку, про освітні програми та проєкти;систематичне інформування учасників освітнього процесу про діяльність навчального закладу;формування позитивного іміджу школи;здійснення обміну педагогічним досвідом та демонстрація досягнень педагогічного, учнівського колективів;створення умов для мережевої взаємодії всіх учасників освітнього процесу: педагогів, учнів, батьків, випускників, громадських організацій та зацікавлених осіб;створення умов мережевої взаємодії школи з іншими установами;стимулювання творчої активності вчителів та учнів;підвищення ролі інформатизації освіти, організація навчання з використанням мережевих освітніх ресурсів;сприяння створенню єдиної інформаційної інфраструктури;розвиток інтересу здобувачів освіти до дослідницької та інноваційної діяльності, зокрема із застосуванням інформаційних технологій; функціонування сайту регламентоване законодавством України й додатково рішеннями педагогічної ради (ради школи) та/чи наказами директора школи; Положення про сайт може бути розроблене в школі, затверджене наказом директора й діяти до наступного відповідного наказу.   3. ІНФОРМАЦІЙНИЙ РЕСУРС САЙТУ3.1. Інформаційний ресурс сайту формується у відповідності до діяльності всіх структурних підрозділів школи, вчителів, учнів, батьків, ділових партнерів та зацікавлених осіб.3.2. Інформаційний ресурс сайту є відкритим і загальнодоступним.3.3. Основними інформаційно-ресурсними компонентами сайту є:контактна інформація про школу (адреса, номери телефонів, адреса електронної пошти);дані про адміністрацію;довідкові матеріали про навчальні програми, порядок вступу до школи;електронні версії організаційних документів школи (Концепція, Програма розвитку, статут школи, локальні акти та положення);матеріали по організації навчального процесу, режим навчання;навчально-методичні матеріали вчителів школи;матеріали про науково-дослідницьку діяльність учнів та їх участь в олімпіадах та конкурсах;електронні каталоги інформаційних ресурсів школи;інформація про події (свята, конференції, конкурси);матеріали про персоналії (керівники, вчителі, працівники-випускники, ділові партнери).3.4. Заборонено розміщувати на шкільному сайті:інформаційні матеріали, які вміщують заклики до насильства, розпалювання соціальної та расової ворожнечі, міжнаціональних та релігійних чвар; екстремістські релігійні та політичні ідеї;інші інформаційні матеріали, які заборонені законодавством України.3.5. Розміщення інформації рекламно-комерційного характеру допускаються лише за умови дозволу адміністрації сайту. Умови розміщення такої інформації регламентуються спеціальними договорами.

4. ОРГАНІЗАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО НАПОВНЕННЯ ТА СУПРОВОДУ САЙТУ4.1. Адміністрація школи відповідає за змістове наповнення сайту та його своєчасне оновлення.4.2. По кожному розділу сайту (компоненту) визначаються підрозділи (посадові особи), відповідальні за підбір та надання відповідної інформації. Перелік обов’язкової інформації, яка подається підрозділами, та відповідальність за її якість затверджуються директором школи.4.3. Керівництво забезпеченням функціонування сайту та його програмно-технічна підтримка покладається на адміністратора сайту.4.4. Діяльність адміністратора сайту безпосередньо пов’язана з експлуатацією сайту:зміна дизайну та структури;видалення застарілої інформації, розробка нових web-сторінок;реалізація політики розмежування доступу та забезпечення безпеки інформаційних ресурсів.4.5 Адміністратор сайту за необхідності здійснює консультування осіб, відповідальних за надання інформації, з реалізації концептуальних рішень та поточних проблем, пов’язаних з інформаційним наповненням та актуалізацією інформаційного ресурсу.4.6. Інформація на сайті, для збереження авторських прав публікується безпосередньо авторами та може бути вилучена адміністратором у разі не відповідності вимогам цього положення, або втраті актуальності.4.7. Поточні зміни структури сайту здійснюються відповідальним за інформатизацію навчально-виховного процесу. Зміни, які носять концептуальний характер, погоджуються адміністратором сайту.      Зміни до Положення про сайт закладу освіти можуть бути внесені за рішенням педагогічної ради (ради школи).         Заклади освіти можуть проводити обговорення та консультації з усіма учасниками та учасницями освітнього процесу (педагогами, батьками й особами, які їх замінюють, учнівством та/чи студентством) щодо функціонування сайту, зокрема поваги прав людини в цифровому просторі й ризиків поширення персональної інформації. Результати таких обговорень і консультацій варто переглядати регулярно відповідно до розвитку ІКТ- технологій та змін у законодавстві.         Права людини всіх учасників та учасниць освітнього процесу мають бути забезпечені на сайті без будь-якої дискримінації.         Адресу сайту (доменне ім’я) й хостинг зазначають у наказі керівника школи.           Дизайн сайту формується в межах наявних можливостей і має відповідати цілям, завданням, структурі, змісту офіційного сайту та критеріям технологічності й функціональності.       Переміщення між сторінками сайту варто здійснювати за допомогою навігаційного меню. Усі сторінки мають містити спільну частину (меню й елементи оформлення) та індивідуальну (конкретна інформація відповідної сторінки).          Перехід з одного розділу в інший має бути доступний з будь-якої сторінки сайту.       Відповідно до статті 30 Закону України „Про освітуˮ доступ осіб з порушенням зору до інформації про діяльність закладу освіти може забезпечуватися в різних формах і з урахуванням можливостей школи.        Сайт має переглядатися за допомогою веббраузерів, що працюють у поширених операційних системах, зокрема і для мобільних пристроїв (планшетні комп’ютери та смартфони). Загальний дизайн і функції сайту мають зберігатися при перегляді в різних браузерах і при різній роздільній здатності екрану монітора.          Рекомендовано оновлювати інформацію на сайті не рідше одного разу на місяць. Інформаційне наповнення сайту формується відповідно до вимог законодавства та Статуту школи щодо суспільно-значущої інформації як для всіх учасників та учасниць освітнього процесу, так і для інших зацікавлених осіб. Відповідно до статті 30 Закону України „Про освітуˮ заклади освіти формують відкриті та загальнодоступні ресурси з інформацією про їхню діяльність та оприлюднюють таку інформацію. Заклади освіти, що мають ліцензію на провадження освітньої діяльності, зобов’язані забезпечувати на їхніх вебсайтах (у разі їх відсутності – на вебсайтах їхніх засновників) відкритий доступ до такої інформації та документів: Статут закладу освіти;ліцензії на провадження освітньої діяльності;сертифікати про акредитацію освітніх програм, сертифікат про інституційну акредитацію закладу вищої освіти;структура та органи управління закладу освіти;кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами;освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніхкомпонентів, передбачених відповідною освітньою програмою;територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником(для закладів дошкільної та загальної середньої освіти);ліцензований обсяг і фактична кількість осіб, які навчаються в закладі освіти;мова (мови) освітнього процесу;наявність вакантних посад, порядок та умови проведення конкурсу на їхзаміщення (у разі його проведення);матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійнимиумовами);напрями наукової та/або мистецької діяльності (для закладів вищої освіти);наявність гуртожитків і вільних місць у них, розмір плати за проживання;результати моніторингу якості освіти;річний звіт про діяльність закладу освіти;правила прийому до закладу освіти;умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітнімипотребами;розмір плати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації здобувачів освіти;перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати;правила поведінки здобувача освіти в закладі освіти;        план заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти;порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти;        порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування);інша інформація, яку оприлюднюють за рішенням закладу освіти або на вимогу законодавства.Відповідно до цієї ж статті заклади освіти, що отримують публічні кошти, та їх засновники зобов’язані оприлюднювати на їхніх вебсайтах: кошторис і фінансовий звіт про надходження й використання всіх отриманих коштів, інформацію про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їхньої вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством. Інформацію та документи, передбачені частинами другою і третьою цієї статті, якщо вони не віднесені до категорії інформації з обмеженим доступом, розміщують для відкритого доступу не пізніше ніж через десять робочих днів з дня їх затвердження чи внесення змін до них, якщо інше не визначено законом. Перелік додаткової інформації, обов’язкової для оприлюднення закладами освіти, можуть визначати спеціальні закони. 5. ПРАВА ДИТИНИ        У всіх діях, пов’язаних зі створенням і функціонуванням Сайту закладу освіти, інтереси дітей є першочерговими. Оцінюючи ці інтереси, необхідно збалансовувати й узгоджувати право дитини на захист з іншими правами, зокрема, правом на свободу вираження поглядів та інформації, правом дитини на участь у вирішенні питань, пов’язаних з її освітою й розвитком.        5.1. Забороняється використовувати сайт з метою, не пов’язаною з діяльністю закладу освіти (політична, комерційна, релігійна діяльність) та з порушенням прав і законних інтересів громадян України.          5.2. Відповідно до статті 307 Цивільного кодексу України фото та відео із зображенням людини можуть бути зроблені лише за умови отримання згоди людини. Якщо йдеться про зображення дитини, то має бути згода хоча б одного з батьків або осіб, які їх замінюють.          5.3. Інформацію про права людини та права дитини в цифровому середовищі розміщують на сайті для всіх учасників та учасниць освітнього процесу. Така інформація може містити матеріали, спеціально розроблені для дітей, легкі для пошуку й розуміння, викладені зрозумілою мовою й адаптовані до віку дітей. 6. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ     Розміщуючи інформацію на сайті, необхідно дотримуватися вимог законодавства України про захист персональних даних. Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» персональні дані розуміють як «відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована». У Законі України «Про охорону дитинства» зазначено, що «розголошення чи публікація будь-якої інформації про дитину, що може заподіяти їй шкоду, без згоди законного представника дитини забороняється».6.1. При підготовці матеріалів для розміщення в інтернеті, адміністрація школи та розробники сайту зобов’язані забезпечити виконання вимог Закону України "Про захист персональних даних" (від 02.07.2010). 6.2. Розробники сайту зобов’язані збирати письмові дозволи на учасників заходів (їх батьків), які надають право розробникам публікувати персональні дані вихованців, учнів та педагогів на сайті школи. 6.3. Відомості про суб’єкта персональних даних можуть бути вилучені в будь-який час із загальнодоступних джерел персональних даних на вимогу суб’єкта персональних даних чи його законних представників. Відповідно всі матеріали про учасників та учасниць освітнього процесу (керівників, викладачів, працівників, випускників, учнів, студентів), що містять персональні дані, мають бути опубліковані лише з їхньої письмової згоди. Відповідно до статті 307 Цивільного кодексу України фото та відео із зображенням людини можуть бути зроблено лише за умови отримання її згоди. Відповідно до статті 7 Закону України „Про захист персональних данихˮ забороняється обробка персональних даних про расове або етнічне походження, політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях і професійних спілках, засудження до кримінального покарання, а також даних, що стосуються здоров’я, статевого життя, біометричних або генетичних даних.       А саме:адреси реєстрації місця проживання;приватні номери телефонів та адреси електронної пошти;відомості про сімейний і соціальний стан;генетичні та біометричні дані, що однозначно ідентифікують особу;відомості, що стосуються судового провадження та кримінальних вироків;відомості про расову чи етнічну приналежність, політичні погляди, релігійні чи інші переконання;відомості про психічне та фізичне здоров’я або сексуальне життя;відомості про службу членів сімей у Збройних Силах та органах правопорядку.      6.4 Відповідно до Закону України „Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україніˮ на сайті школи не має бути матеріалів, що містять ознаки дискримінації.        На сайті не має бути: матеріалів, що становлять загрозу сексуальної експлуатації та зловживань, домагань із сексуальною метою, онлайнового вербування дітей для вчинення злочинів, участі в екстремістських політичних чи релігійних рухах або з метою торгівлі людьми; особи за її ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного й соціального походження, громадянства, сімейного й майнового стану, місця проживання, мовними або іншими ознаками, які були, є та можуть бути дійсними або припущеними. матеріалів принизливого стереотипного зображення та надмірної сексуалізації жінок і дітей;зображень і прославлень насильства й завдавання собі ушкоджень, зокрема, самогубств;інформації, що обґрунтовує й виправдовує допустимість насильства й жорстокості або спонукає здійснювати насильницькі дії стосовно людей чи тварин;принизливих, дискримінаційних або расистських висловів чи закликів до такої поведінки;матеріалів порнографічного характеру та/чи матеріалів, що містять сексуальне насильство над дітьми;матеріалів з порушенням авторського й суміжних прав.7. АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ       7.1. Відповідно до статті 42 Закону України „Про освітуˮ академічна доброчесність – це сукупність етичних принципів і визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень. Положення цієї статті мають бути застосовані й до сайту школи. Дотримання академічної доброчесності педагогічними, науково-педагогічними та науковими працівниками з огляду на функціонування сайту передбачає (скорочені тези статті 42 Закону України „Про освітуˮ): посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей;дотримання норм законодавства про авторське право й суміжні права;надання достовірної інформації про методики й результати досліджень, джерела використаної інформації та власну педагогічну (науково-педагогічну, творчу)діяльність;контроль за дотриманням академічної доброчесності здобувачами освіти.
7.2. Дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти передбачає: посилання на джерела інформації в разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей;дотримання норм законодавства про авторське право й суміжні права; надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації тощо.         7.3. Порушенням академічної доброчесності вважають: академічний плагіат – оприлюднення (частково або повністю) наукових (творчих) результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження (творчості) та/або відтворення опублікованих текстів (оприлюднених творів мистецтва) інших авторів без зазначення авторства;самоплагіат – оприлюднення (частково або повністю) власних раніше опублікованих наукових результатів як нових наукових результатів;фабрикація – вигадування даних чи фактів, що використовують в освітньому процесі або наукових дослідженнях;фальсифікація – свідома зміна чи модифікація вже наявних даних, що стосуються освітнього процесу чи наукових досліджень;обман – надання завідомо неправдивої інформації щодо власної освітньої (наукової, творчої) діяльності чи організації освітнього процесу; формами обману є, зокрема, академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація та списування тощо. 8. ЗВЕРНЕННЯ ПО ДОПОМОГУ Й ЗАХИСТ         8.1. На сайті має бути розміщена інформація про відповідні засоби правового захисту, зокрема про те, як і кому подавати скаргу або повідомляти про зловживання, кого просити про допомогу й консультування під час користування сайтом.         8.2. Усі учасники та учасниці освітнього процесу мають безстрокове право скасувати їхню згоду на обробку персональних даних, вимагати виправлення неточної, неповної, застарілої інформації про себе, знищення інформації про себе, збирання, використання чи зберігання якої здійснюється з порушенням вимог закону або коли це компрометує їхню гідність, безпеку й конфіденційність.           8.3. Відповідно до Закону України „Про освітуˮ та Закону України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)ˮ на сайті має бути опубліковані: порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти; порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування);           8.4. На сайті також має міститися інформація для батьків, чиї діти стали жертвами насильства або ж самі вчиняють насилля щодо інших дітей.Інформація про можливість звернення до дитячих омбудсменів, спеціалістів „гарячих лінійˮ, уповноваженого Верховної Ради з прав людини, уповноваженого Президента України з прав дитини, до правозахисних організацій тощо та їхні контакти також мають бути розміщені на сайті.          8.5. Усі учасники освітнього процесу мають бути поінформовані про механізми надання допомоги й послуги підтримки, а також про процедури подання скарг, поновлення прав або відшкодування, якщо їхні права порушують на сайті.