Мукачівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 ім. Т.Г.Шевченка

89600, м. Мукачево, вул. Чорі Юрія, 14

Тел. (03131) 2-25-66

Мукачівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 ім. Т.Г.Шевченка

89600, м. Мукачево, вул. Чорі Юрія, 14

Структура та органи управління закладом освіти

Заклад є юридичною особою, має печатку, штамп, бланк зі своєю назвою, ідентифікаційний код.
Управління закладом освіти та громадське самоврядування закладу освіти
1. Керівництво закладом освіти здійснює директор, повноваження якого визначаються Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», цим Статутом та трудовим договором. Керівник закладу освіти здійснює безпосереднє управління закладом і несе відповідальність за освітню, фінансово-господарську та іншу діяльність закладу освіти. Керівник є представником закладу освіти у відносинах з державними органами,органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами ідіє без довіреності в межах своїх повноважень.
2. Керівник закладу освіти призначається та звільняється з посади рішенням засновника або уповноваженого ним органу. Керівник закладу освіти призначається на посаду за результатами конкурсного відбору відповідно до Положення про конкурс на посаду керівника закладу освіти.
Додаткові кваліфікаційні вимоги до керівника та порядок його обрання(призначення) визначаються Положенням про конкурс на посаду керівника закладу освіти.


3. Керівник закладу освіти в межах наданих йому повноважень:


організовує діяльність закладу освіти;вирішує питання фінансово-господарської діяльності закладу освіти;призначає на посаду та звільняє з посади заступників директора педагогічних та інших працівників закладу, визначає їх функціональні обов’язки;забезпечує організацію освітнього процесу та здійснення контролюза виконанням освітніх програм;забезпечує функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти;забезпечує умови для здійснення дієвого та відкритого громадськогоконтролю за діяльністю закладу освіти;забезпечує своєчасне та якісне подання статистичної звітності;сприяє та створює умови для діяльності органів самоврядуваннязакладу освіти;сприяє здоровому способу життя здобувачів освіти та працівниківзакладу освіти;здійснює інші повноваження, що делеговані засновником закладуосвіти або уповноваженим ним органом та/або передбачені Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту».4. Директор закладу освіти є головою педагогічної ради – постійно діючого колегіального органу управління закладу. Усі педагогічні працівники закладу освіти беруть участь у засіданнях педагогічної ради.
5. Засідання педагогічної ради проводяться у міру потреби, але не менш як чотири рази на рік.


6. Педагогічна рада закладу освіти:
планує роботу закладу;схвалює освітню (освітні) програму (програми) закладу та оцінюєрезультативність її (їх) виконання;формує систему та затверджує процедури внутрішнього забезпеченняякості освіти, включаючи систему та механізми забезпечення академічноїдоброчесності;розглядає питання щодо вдосконалення і методичного забезпеченняосвітнього процесу;приймає рішення щодо переведення учнів (вихованців) донаступного класу і їх випуску, видачі документів про відповідний рівеньосвіти, нагородження за успіхи у навчанні;обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, визначає заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, затверджує щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників та розприділяє виділені на це кошти;розглядає питання впровадження в освітній процес найкращого педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку освіти;ухвалює рішення щодо відзначення, морального та матеріального заохочення учнів (вихованців), працівників закладу та інших учасників освітнього процесу;розглядає питання щодо відповідальності учнів (вихованців), працівників закладу та інших учасників освітнього процесу за невиконання ними своїх обов’язків;має право ініціювати проведення позапланового інституційногоаудиту закладу та проведення громадської акредитації закладу;розглядає інші питання, віднесені Законом України «Про освіту»,«Про загальну середню освіту» та/або Статутом до її повноважень.

Рішення педагогічної ради закладу освіти вводяться в дію наказом керівника закладу.


7. У закладі освіти можуть створюватися та діяти органи самоврядування:
органи самоврядування працівників закладу освіти;органи самоврядування здобувачів освіти;органи батьківського самоврядування;інші органи громадського самоврядування учасників освітньогопроцесу.

8. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування закладу освіти є загальні збори (конференція) колективу закладу освіти, що скликаються не менш як один раз на рік.
Делегати загальних зборів з правом вирішального голосу обираються пропорційно від таких трьох категорій:
працівників закладу освіти - зборами трудового колективу;учнів закладу освіти ІІ-ІІІ ступеня - класними зборами;батьків - класними батьківськими зборами.Кожна категорія обирає по п'ять делегатів (по кількості класів закладу освіти ІІ- ІІІ ступеня тощо). Термін їх повноважень становить 1 рік. Загальні збори (конференція) закладу освіти:
заслуховують звіт керівника закладу освіти;розглядають питання освітньої, методичної, фінансово-господарськоїдіяльності закладу освіти;затверджують основні напрями вдосконалення освітнього процесу, розглядають інші найважливіші напрями діяльнщості закладу освіти;приймають рішення про стимулювання праці керівників та інших працівників закладу освіти.

9. У закладі освіти за рішенням засновника відповідно до спеціальних законів створюється і діє піклувальна (наглядова) рада закладу освіти.
Наглядова (піклувальна) рада закладу освіти сприяє вирішенню перспективних завдань його розвитку, залученню фінансових ресурсів для забезпечення його діяльності з основних напрямів розвитку і здійсненню контролю за їх використанням, ефективній взаємодії закладу освіти з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, науковою громадськістю, громадськими організаціями, юридичними та фізичними особами.
10. Порядок формування наглядової (піклувальної) ради, її відповідальність, перелік і строк повноважень, а також порядок її діяльностівизначаються спеціальними законами та цим Статутом. До складу наглядової (піклувальної) ради закладу освіти не можуть входити здобувачі освіти та працівники цього закладу освіти. Члени наглядової (піклувальної) радизакладу освіти мають право брати участь у роботі колегіальних органівзакладу освіти з правом дорадчого голосу.
11. Наглядова (піклувальна) рада має право:
брати участь у визначенні стратегії розвитку закладу освіти таконтролювати її виконання; сприяти залученню додаткових джерел фінансування;аналізувати та оцінювати діяльність закладу освіти та його керівника;контролювати виконання кошторису та/або бюджету закладу освіти і вносити відповідні рекомендації та пропозиції, що є обов’язковими для розгляду керівником закладу освіти;вносити засновнику закладу освіти подання про заохочення абовідкликання керівника закладу освіти з підстав, визначених законом;здійснювати інші права, визначені спеціальними законами та/або установчими документами закладу освіти.