Мукачівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 ім. Т.Г.Шевченка

89600, м. Мукачево, вул. Чорі Юрія, 14

Тел. (03131) 2-25-66

Мукачівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 ім. Т.Г.Шевченка

89600, м. Мукачево, вул. Чорі Юрія, 14

Положення про електронні освіті ресурси
Мукачівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 ім. Т.Г.Шевченка Мукачівської міської ради Закарпатської області

СХВАЛЕНО                   Рішенням педагогічної ради Мукачівської ЗОШ І-ІІІ ст. № 2      ім. Т.Г.Шевченка протокол № 3 від 09.11.2020

ЗАТВЕРДЖУЮДиректор школи_______Михайло ЛАБОШнаказ № 112 від 09.11.2020

I. Загальні положення
1. Це Положення визначає поняття електронних освітніх ресурсів (далі - ЕОР), їх основні види, вимоги до них, порядок розроблення та впровадження.2. Це Положення розроблено відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про професійну (професійно-технічну) освіту», «Про вищу освіту», «Про позашкільну освіту», «Про авторське право і суміжні права», національних стандартів України ДСТУ 3017:2015 «Інформація та документація. Видання. Основні види. Терміни та визначення понять», ДСТУ 7157:2010 «Інформація та документація. Електронні видання. Основні види та вихідні відомості», ДСТУ 2481-94 «Системи оброблення інформації. Інтелектуальні інформаційні технології. Терміни та визначення», стандартів освіти з урахуванням вимог державних санітарних правил і норм та інших нормативно-правових актів, що регламентують діяльність у сфері науково-методичного і матеріально-технічного забезпечення системи освіти.3. Під ЕОР розуміють засоби навчання на цифрових носіях будь-якого типу або розміщені в інформаційно-телекомунікаційних системах, які відтворюються за допомогою електронних технічних засобів і застосовуються в освітньому процесі.Вимоги до електронного підручника визначаються Положенням про електронний підручник, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 02 травня 2018 року № 440, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 24 травня 2018 року за № 621/32073.Вимоги до дистанційних курсів визначаються Положенням про дистанційне навчання, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 25 квітня 2013 року № 466, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 30 квітня 2013 року за № 703/23235.4. Метою створення ЕОР є забезпечення модернізації освітнього процесу, змістове наповнення освітнього простору, надання рівного доступу учасникам освітнього процесу незалежно від місця їх проживання та форми навчання відповідно до якісних навчальних і методичних матеріалів, створених на основі інформаційно-комунікаційних технологій.5. У цьому Положенні терміни вживаються у таких значеннях:електронна версія друкованого видання - електронне видання, що відтворює друковане видання, зберігаючи розміщення на сторінці тексту ілюстрацій, посилань, приміток тощо;  електронна хрестоматія - електронне навчальне видання, що містить літературно-художні, історичні, музичні та інші твори чи уривки з них, які є об’єктом вивчення у навчальному предметі, дисципліні;  електронне видання - документ, який пройшов редакційно-видавниче опрацювання, має вихідні відомості, містить інформацію у форматі електронних даних чи програм (або їх комбінації), для використовування якої потрібні цифрові пристрої;  електронний довідник - електронне довідкове видання прикладного характеру, побудоване в систематичному порядку, призначене для швидкого пошуку певних відомостей;  електронний лабораторний практикум - електронне практичне видання, що містить завдання практичного змісту, моделі природних та/або штучних об’єктів, процесів і явищ із застосуванням засобів комп’ютерної візуалізації;  електронний навчальний посібник - електронне навчальне видання, що доповнює або частково (повністю) замінює підручник;  електронний освітній ігровий ресурс (далі - ЕОІР) - різновид ЕОР, що поєднує пізнавальну та розвивальну функції, містить цілісний теоретичний матеріал і компетентнісні завдання з навчального предмета, подані в ігровій формі;  електронний підручник - електронне навчальне видання із систематизованим викладом навчального матеріалу, що відповідає освітній програмі, містить цифрові об’єкти різних форматів та забезпечує інтерактивну взаємодію;  електронний практикум - електронне навчальне видання, що містить сукупність практичних завдань та/або вправ із певного навчального предмета, дисципліни, які сприяють формуванню компетентностей та містять інтерактивні елементи;  електронний робочий зошит - електронне практичне видання, що містить дидактичний матеріал і сприяє самостійній роботі учня під час освоєння навчального предмета;  електронний словник - електронне довідкове видання, що містить упорядкований перелік мовних одиниць (слів, словосполучень, термінів, фразеологізмів тощо) з відомостями про їх значення, вживання, будову, походження тощо;  електронні дидактичні демонстраційні матеріали - електронні матеріали (статичні та динамічні двовимірні та тривимірні моделі, мапи, креслення, схеми, репродукції, інші допоміжні ілюстративні матеріали, відео- й аудіозаписи тощо), що можуть використовуватись як допоміжні в освітньому процесі;  електронні методичні рекомендації - електронне практичне видання з певної теми, розділу або питання навчального предмета, дисципліни, курсу, роду практичної діяльності з методикою виконання окремих завдань, певного виду робіт, а також заходів.
II. Види ЕОР
1. За функціональною ознакою ЕОР в освітньому процесі поділяють на:  електронні навчальні видання (електронна версія (копія, аналог) друкованого підручника, електронний підручник, електронний практикум, електронна хрестоматія, електронний курс лекцій, електронний навчальний посібник, ЕОІР тощо);  електронні довідкові видання (електронний довідник, електронна енциклопедія, електронний словник тощо);  електронні практичні видання (збірник віртуальних лабораторних робіт, електронні методичні рекомендації, електронний робочий зошит тощо).2. За наявністю друкованої версії ЕОР поділяють на:  електронні версії (копії, аналоги) друкованих видань;  самостійні електронні видання або матеріали, що не мають друкованих аналогів.3. Організаційно-допоміжні ЕОР, які можуть входити до складу основних ЕОР або публікуватися самостійно:  аудіовізуальний твір;  електронний довідник;  електронний словник;  електронні методичні рекомендації;  електронні тести;  електронні дидактичні демонстраційні матеріали тощо.
III. Загальні вимоги до ЕОР
1. Загальні вимоги до ЕОР:  функціональність;  безпечність;  надійність функціонування;  зручність використання для користувача;  крос-платформність;  відповідність засадам реалізації принципів державної політики цифрового розвитку;  відповідність законодавству України щодо захисту авторських прав;  відповідність міжнародним стандартам (Experience API тощо).2. Електронний навчальний посібник може містити:  теоретичний матеріал з його систематизованим викладенням, що відповідає навчальній програмі;  контрольні запитання до кожної теми;  практико-орієнтовані компетентнісні завдання різних рівнів складності;  тестові завдання;  словник;  список основної та додаткової літератури тощо.3. ЕОІР може містити:  теоретичну та практичну частини, що відповідають навчальній програмі;  практико-орієнтовані компетентнісні завдання різних рівнів складності, подані в ігровій формі;  інтерактивні елементи;  тестові завдання тощо.
IV. Поширення та використання ЕОР

1. ЕОР можуть створюватися і використовуватися в одному закладі освіти відповідно до законодавства. Педагогічна доцільність застосування у такому разі забезпечується директором (керівником) закладу освіти.2. ЕОР, яким надано гриф, можуть розміщуватися на спеціальному інформаційному ресурсі. При цьому ЕОР має супроводжуватися:  методичними рекомендаціями щодо його використання в освітньому процесі педагогічними працівниками;  настановою користувача;  інструкцією з інсталяції (за потреби).3. Змістова частина ЕОР не потребує обов’язкового дублювання у паперовому вигляді.4. Зберігання, поширення, забезпечення доступу до ЕОР та їх описів здійснюється за допомогою їх тиражування на фізичних носіях інформації, або шляхом їх розміщення в електронних депозитаріях, або на інших локальних і мережевих інформаційних ресурсах.

«МОЯ ШКОЛА» - сучасний електронний інструмент Мукачівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 ім. Т.Г.Шевченка використовує освітню інформаційну систему "Моя школа" як середовище, в якому учні, вчителі та батьки можуть легко отримувати і ділитися інформацією про освіту дітей та процеси, що відбуваються у навчальному закладі. Система налічує більше 100 корисних функцій для кожного із користувачів, починаючи від електронних журналів та щоденників, до планування уроків та формування повної звітності. Використання цієї освітньої платформи визначено Меморандумом про співпрацю між Міністерством освіти і науки України та ТОВ “Національні освітні технології” та підписано 30 серпня 2019 року.Основними напрямками співпраці визначено:забезпечення викладачів та адміністрації закладів освіти альтернативним (цифровим) засобом ведення фіксації успішності учнів;забезпечення вирішення щоденних питань, пов’язаних з освітнім процесом;забезпечення керівництва освітніх закладів цифровими технологіями для ведення документації та звітності;забезпечення постійного цифрового контролю батьками успішності учнів та підсилення їх інтересу до навчання;
Використання електронного документообігу у школі.
Закон України «Про електронні документи та електронний документообіг» визначив основні організаційно-правові засади електронного документообігу та використання електронних документів.Законом встановлено, що електронний документ – документ, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов’язкові реквізити документа, зокрема, електронного цифровий підпису. Юридична сила електронного документа не може бути заперечена виключно через те, що він має електронну форму.У школі може використовуватися система електронного документообігу.Документообіг у школі є системою, що матеріалізує процеси збору, перетворення, зберігання інформації, а також процеси управління: підготовку та прийняття рішень, контроль за їх виконанням.  У щоденній роботі з електронною документацією можуть використовуватися функції системи електронного документообігу такі, як:1) повнофункціональна реєстрація, обробка, проходження та контроль вхідних, вихідних, організаційно-розпорядчих, службових, внутрішніх документів, звернень громадян;2) нанесення штрих-кодової інформації; 
3) маршрутизації документів;
4) використання шаблонів документів, резолюцій;
5) відпрацювання запитів на публічну інформацію.
Запровадження системи електронного документообігу дає можливість збільшити продуктивність роботи із документами, економити час на їх опрацювання, пришвидшити процес обміну даними.