Мукачівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 ім. Т.Г.Шевченка

89600, м. Мукачево, вул. Чорі Юрія, 14

Тел. (03131) 2-25-66

Мукачівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 ім. Т.Г.Шевченка

89600, м. Мукачево, вул. Чорі Юрія, 14

КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ
МУКАЧІВСЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 2 ім. Т.Г.ШЕВЧЕНКА
МУКАЧІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
на 2018-2023 роки

Схвалено рішенням педагогічної ради 31.08.2018 протокол № 9
ВСТУП
Концепція розвитку Мукачівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 ім. Т.Г. Шевченка Мукачівської міської ради Закарпатської області (далі – Концепція) розроблена у відповідності із діючим законодавством та вимогами:
Конституції України;Законах України “Про освіту”, «Про загальну середню освіту» зурахуванням змін, внесених до останнього Законом «Про освіту»;Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальноїсередньої освіти "Нова українська школа" на період до 2029 року, затвердженій розпорядженням Кабінету Міністрів України № 988-р від 14 грудня 2016 року;Державних стандартах початкової освіти, затверджених постановамиКабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 р. № 462 та від 21 лютого 2018 р. № 87, Державному стандарті базової і повної загальної середньої освіти, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1392;інших актах законодавства у сфері освіти і науки.Концепція на період з 2018 - 2023 роки визначає мету, стратегічні напрями та основні завдання, на виконання яких має бути спрямована реалізація державної політики у сфері освіти. Розроблення концепції зумовлено необхідністю змін, спрямованих на підвищення якості освіти в нових економічних і соціокультурних умовах.Підготовка Концепції розвитку школи на 2018-2023 роки зумовлена якісним оновленням змісту освіти, що полягає в необхідності зробити її відповідною європейським стандартам, потребам сучасного життя, запитам суспільства щодо якісної та доступної освіти. Пріоритетними напрямами розвитку освіти є формування високого рівня інформаційної культури кожного члена громади, держави; упровадження сучасних інформаційних технологій у навчально-виховний процес.Сучасне суспільство переходить до постіндустріальної доби, в якій цивілізація стає інформаційною. Але необхідною залишається здатність особистості формувати міжособистісні стосунки, вступати в комунікаційний процес, уміти грати різні соціальні ролі. Проблема активного використання інформаційно-комунікаційних і комунікативних технологій стає все актуальнішою. Максимально повному вирішенню цього питання сприяють доцільні методики оптимального використання сучасних інформаційних засобів навчання направлених на вирішення важливого завдання: «Формування інформаційно-комунікаційної компетенції учнів, зміст якої є інтегративним, відбувається в результаті застосування під час вивчення всіх предметів навчального циклу діяльнісного підходу. Навчальними програмами обов'язково передбачається внесок кожного навчального предмета у формуванні зазначеної компетентності». Одночасно обов'язковою умовою використання сучасних педагогічних технологій, методичних заходів є збереження фізичного та психічного здоров'я учнів, формування позитивного ставлення до здорового способу життя та екологічної культури.Концепція визначає основні шляхи розвитку школи. Вона скеровує педагогів до реалізації ціннісних пріоритетів особистості, задоволення освітніх потреб молоді, створення розвивального середовища, у якому б реалізувалася сучасна модель випускника.Програма розвитку школи спрямована у площину цінностей особистісного розвитку, варіативності й відкритості освітньої системи закладу, зумовлює модернізацію чинників, які впливають на якість навчально-виховного процесу, змісту освіти, форм і методів навчання й виховання, системи контролю й оцінювання управлінських рішень, взаємовідповідальності всіх учасників НВП. Концепція є комплексом науково-методичних, матеріально-технічних та управлінських проектів із визначенням шляхів їх реалізації. У ній максимально враховані потреби педагогічного, учнівського та батьківського колективів школи.
Проєкти, з яких складається Концепція, допоможуть вирішити такі завдання:створення умов для виховання та навчання учнів, які забезпечуютьзбереження фізичного й психічного здоров'я дітей;організація роботи з обдарованими дітьми;професійний розвиток педагогічних кадрів;забезпечення, оптимізація та покращення матеріально-технічної бази; комп'ютеризація та інформатизація школи;моніторингове дослідження всіх структурних ланок школи.Основними результатами Концепції розвитку школи будуть удосконалення й модернізація сучасного освітнього середовища закладу, системні позитивні зміни, підвищення рівня та якості освіти. Концепція дає можливість виробити стратегічні та пріоритетні напрями діяльності школи на найближчі роки.
Мета, стратегічні напрями та основні завдання розвитку навчального закладу.Реалізація Концепції розвитку школи ґрунтується на засадах особистісно зорієнтованого і компетентнісного підходів, що зумовлює чітке визначення результативної складової засвоєння змісту загальної освіти, на загальнолюдських цінностях та принципах науковості, полікультурності, світського характеру освіти, системності, інтегративності, єдності навчання і виховання на засадах гуманізму, демократії, громадянської свідомості, взаємоповаги між націями і народами в інтересах людини, родини, суспільства, держави. спрямований на досягнення мети з урахуванням пізнавальних можливостей і потреб учнів.Головною метою діяльності школи є пошук, розробка, апробація та впровадження сучасних педагогічних технологій, спрямованих на оновлення змісту освіти в умовах функціонування освітнього закладу. Здійснення навчання передбачає забезпечення можливостей для рівного доступу учнівської молоді до здобуття загальноосвітньої підготовки, неперервної освіти впродовж усього життя, виховання особистості, здатної до самореалізації, професійного зростання й мобільності в умовах реформування сучасного суспільства.
Стратегічними напрямами діяльності школи повинні стати:реформування системи освіти, структури, змісту та організації діяльностінавчального закладу на засадах компетентнісного підходу;оновлення згідно з вимогами часу нормативної бази закладу;побудова ефективної системи національного виховання, розвитку ісоціалізації дітей та молоді;формування безпечного освітнього середовища, екологізації освіти;інформатизація освіти, вдосконалення інформаційно-ресурсного забезпечення освіти і науки;створення сучасної матеріально-технічної бази навчального закладу.
Пріоритетними напрямами діяльності школи повинні стати:пошук методів навчання та виховання підростаючого покоління, здатногосамостійно діяти і приймати рішення в реаліях існування та нестандартних ситуаціях;впровадження системи варіативного навчання і виховання відповідно доіндивідуальних потреб та здібностей учнів;здійснення психологічного супроводу навчально-виховного процесу таіндивідуального навчання дітей з особливими потребами;використання нових підходів, форм і методів навчання та виховання, які бвідповідали потребам особистості, сприяли розвитку її талантів, розумових, фізичних здібностей;особливий стиль відносин вчителів та учнів, який будується на принципахспівробітництва, толерантності, взаєморозуміння та поваги.
Якісна освіта є необхідною умовою забезпечення сталого демократичного розвитку суспільства. Зусилля навчального закладу мають бути зосереджені на виконанні перспективних завдань, серед яких:оновлення цілей і змісту освіти на основі компетентнісного підходу таособистісної орієнтації, урахування принципів сталого розвитку;обов'язкове здобуття всіма дітьми і молоддю мікрорайону школи повноїзагальної середньої освіти в обсягах, визначених державними стандартами освіти;перебудова навчально-виховного процесу на засадах розвивальноїпедагогіки, спрямованої на раннє виявлення та найбільш повне розкриття потенціалу (здібностей) у дітей, з урахуванням їх вікових та психологічних особливостей;забезпечення розвитку та функціонування української мови як державної, створення умов для вивчення іноземних мов;побудова ефективної системи національного виховання на засадахзагальнолюдських, полікультурних, громадянських цінностей, забезпечення фізичного, морально-духовного, культурного розвитку дитини, формування соціально зрілої творчої особистості, громадянина України і світу, підготовка молоді до свідомого вибору сфери життєдіяльності;забезпечення системного підвищення якості освіти, сучасного психолого-педагогічного та науково-методичного супроводження навчально-виховного процесу;створення безпечного освітнього середовища, формування в школярівнавичок здорового способу життя;удосконалення системи підвищення кваліфікації педагогічних кадрів,створення умов для професійного вдосконалення і творчості;підвищення відповідальності сім'ї за освіту і виховання дітей.
ПРИНЦИПИ ФУКЦІОНУВАННЯ
Діяльність Мукачівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 ім. Т.Г.Шевченка базується на принципах гуманізму, демократизму, незалежності від політичних, громадських і релігійних організацій та об'єднань, взаємозв'язку розумового, морального, фізичного й естетичного виховання, органічного поєднання загальнолюдських духовних цінностей із національною історією і культурою, науковості, розвиваючого характеру навчання та його індивідуалізації. Гуманізація сприяє створенню умов для спільної творчої діяльності на принципах співробітництва, взаєморозуміння між учителями та учнями, повагу та довіру між ними. Демократизація передбачає самостійність навчального закладу у вирішенні основних питань змісту її діяльності, розвитку різноманітних форм співробітництва і партнерства, встановлення довіри між учасниками навчально-виховного процесу, співробітництво вчителів та учнів у вирішенні проблем життєдіяльності, використання методів і форм демократичного обговорення і прийняття рішень. Науковість забезпечує наукове обґрунтування форм, методів і змісту навчання, здійснення завдань з урахуванням результатів наукових досліджень у педагогіці, психології та інших науках. Індивідуалізація - прогнозування розвитку особистості, врахування в навчально-виховному процесі особливостей дитини; забезпечення розвитку здібностей особистості, самопізнання, самоконтролю, самоорганізації, полягає в забезпеченні фізичного розвитку дитини, збереженні її здоров'я. Безперервність і наступність забезпечують єдність усіх ступенів освіти, взаємодію закладу з іншими закладами та організаціями на основі співдружності, спрямованої на цілісність здобуття освіти. Варіативність передбачає широкий вибір форм і засобів освіти та виховання як у навчальний, так і позаурочний час для задоволення запитів дитини, її пізнавальних та інтелектуальних інтересів і можливостей; розвиток мережі класів, факультативних курсів, гуртків, секцій. Діяльність освітньої установи здійснюється у відповідності до вимог статті 6 Закону України "Про освіту", у якій визначені засади державної політики у сфері освіти та принципи освітньої діяльності.
СТРУКТУРА ОСВІТНЬОЇ УСТАНОВИ
Заклад освіти забезпечує право дитини на здобуття якісної повної загальної середньої освіти на таких рівнях:
початкова освіта – перший рівень повної загальної середньої освіти, щотриває 4 роки та передбачає оволодіння особою сукупністю компетентностей, які визначені державним стандартом початкової освіти;базова середня освіта – другий рівень повної загальної середньої освіти,що триває 5 років та передбачає оволодіння особою сукупністю компетентностей, які визначені державним стандартом базової середньої освіти;профільна середня освіта – третій рівень повної загальної середньої освіти,що триває 2 роки для учнів 2-11 класів та буде тривати 3 роки (за академічним спрямуванням) – для учнів 1 класів та передбачає оволодіння особою сукупністю компетентностей, які визначені державним стандартом профільної середньої освіти.Строк здобуття повної загальної середньої освіти для осіб з особливими освітніми потребами може бути подовжений з урахуванням доповнення освітньої програми корекційно-розвитковим складником.
У відповідності до програми реформування Нової української школи (НУШ) та згідно підпункту 13 пункту 3 розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про освіту», відповідно рішення засновника закладу освіти протягом 4-х років має відбутися зміна Статуту закладу як закладу загальної середньої освіти разом із зміною Статуту, відбуватиметься зміна типів навчальних закладів. ЗОШ І-ІІІ ст. №2 ім. Т.Г. Шевченка прогнозовано стане освітньою установою, яка об'єднає діяльність початкової школи та середньої ланки, що забезпечує здобуття базової загальної середньої освіти.

ОСНОВНІ ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ 
Для реалізації Концепції розвитку Мукачівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 ім. Т.Г.Шевченка важливим є визначення шляхів її реалізації – напрямів роботи, від яких залежить ефективність навчально – виховної роботи закладу. Важливим для реалізації концептуальних положень розвитку закладу є модернізація змісту освіти, забезпечення національного виховання, розвитку і соціалізації дітей та молоді, інформатизація освіти, посилення кадрового забезпечення, оптимізація системи методичної роботи також вдосконалення організаційних форм співпраці з батьками, державними установами й громадськими організаціями; оптимізація управлінської діяльності; матеріально-технічне та фінансове забезпечення сучасного розвитку закладу.

МОДЕРНІЗАЦІЯ ЗМІСТУ ОСВІТИ
У сучасному світі дитині недостатньо дати лише знання. Ще важливо навчити користуватися ними. Знання та вміння, взаємопов’язані з ціннісними орієнтирами учня, формують його життєві компетентності, потрібні для успішної самореалізації у житті, навчанні та праці.Тому основним завданням сучасної школи є забезпечення компетентнісного підходу до організації освітнього процесу та формування ключових компетентностей - динамічної комбінації знань, способів мислення, поглядів, цінностей, навичок, умінь, інших особистих якостей, яких кожна людина потребує для особистої реалізації, розвитку, активної громадянської позиції, соціальної інклюзії та працевлаштування і які здатні забезпечити особисту реалізацію та життєвий успіх протягом усього життя.
Новий Закон “Про освіту” передбачає такі ключові компетентності:вільне володіння державною мовою;здатність спілкуватися рідною та іноземними мовами;математична компетентність;компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій;інноваційність;екологічна компетентність;інформаційно-комунікаційна компетентність;навчання впродовж життя;громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії,справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя, з усвідомленням рівних прав і можливостей;культурна компетентність;підприємливість та фінансова грамотність.Спільними для всіх компетентностей є такі наскрізні вміння: читання з розумінням, уміння висловлювати власну думку усно і письмово, критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність, вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв’язувати проблеми, здатність співпрацювати з іншими людьми.Застосування нових підходів, форм та методів роботи з дітьми на різних рівнях навчання повної загальної середньої освіти з метою максимального врахування фізичних, психологічних, розумових здібностей дитини кожної вікової групи.
1) Початкова освіта:організація навчання за єдиним стандартом без запровадження предметівіз поглибленим рівнем;визначення навчальних завдань і часу на їхнє виконання відповідно до (ізурахуванням) індивідуальних особливостей школярів;інтеграція навчального матеріалу в змісті споріднених предметів;організація навчання через ігрову діяльність як у класі, так і поза йогомежами;використання методів, які вчать робити самостійний вибір, пов’язуватививчене з практичним життям, формування в учнів здатності застосовувати знання й уміння у реальних життєвих ситуаціях;запровадження описового формувального оцінювання.
2) Базова середня освіта:створення класів з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів;запровадження факультативів, курсів за вибором, що розширюють обранузакладом освіти спеціалізацію;забезпечення діяльнісної спрямованості навчання, яка передбачає постійневключення учнів до різних видів педагогічно доцільної активної навчально-пізнавальної діяльності, а також практична його спрямованість;закладення бази свідомого самовизначення учня як особистості, членасім’ї, нації і суспільства, здатність терпимо і з розумінням ставитися до різноманіття світу і людей;формування учнів як відповідальних членів суспільства, здатнихсамостійно долати проблеми повсякденного життя, вибирати шлях подальшого навчання відповідно до своїх інтересів і здібностей;підготовка учнів до усвідомлення того, які ціннісні орієнтири лежать воснові його вчинків, виховання вміння спиратися на сильні риси свого характеру, відчувати відповідальність за результати своєї діяльності.
3) Профільна середня освіта в академічному напрямку з поглибленим вивченням окремих предметів і з орієнтацією на продовження навчання в вищих навчальних закладах. Створення умов для усвідомленого та відповідального вибору сфери майбутньої професійної діяльності.


Шляхами реалізації модернізації змісту освіти є:впровадження нових державних стандартів освіти НУШ;удосконалення організаційно-педагогічних засад та організаційнихформ роботи;удосконалення методики проведення творчих майстер-класів,природоохоронних акцій та організації пошуково-краєзнавчих, екологічних експедицій;реалізація освітніх проектів;удосконалення системи організаційно-масової та оздоровчо-дозвіллєвоїроботи;поєднання поряд з традиційними методами та формами навчання івиховання інноваційних педагогічних технологій.Кожна дитина – неповторна, наділена від природи унікальними здібностями, талантами та можливостями. Місія сучасної школи – допомогти розкрити та розвинути здібності, таланти й можливості кожної дитини на основі партнерства між учителем, учнем і батьками.Забезпечення гуманістичного характеру освіти на принципах партнерства усіх учасників навчально-виховного процесу. Впровадження у практику освітньої діяльності основних засад “педагогіки партнерства”, а саме:поваги до особистості;доброзичливості і позитивного ставлення;довіри в стосунках;діалогу–взаємодії–взаємоповаги;розподілене лідерство (проактивність, право вибору та відповідальність занього, горизонтальність зв’язків);принципи соціального партнерства (рівність сторін, добровільністьприйняття зобов’язань, обов’язковість виконання домовленостей).
Шляхи реалізації:застосування методів викладання, заснованих на співпраці (ігри, проєкти -соціальні, дослідницькі, експерименти, групові завдання тощо), в ході яких учні залучатимуться до спільної діяльності, що сприятиме їхній соціалізації та успішному перейманню суспільного досвіду.Ініціювання школою нового, глибшого, залучення родини до побудовиосвітньо-професійної траєкторії дитини.Допомога батькам у здобутті спеціальних знань про стадії розвиткудитини, ефективні способи виховання в дитині сильних сторін характеру і чеснот залежно від її індивідуальних особливостей.Забезпечення національного виховання, розвитку і соціалізації дітей та виховний процес є невід’ємною складовою освітнього процесу у закладі освіти, що має спрямовуватися на формування:відповідальних громадян, які здатні до свідомого суспільного вибору таспрямування своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству;поваги до гідності, прав, свобод, законних інтересів людини і громадянина;патріотизму, поваги та дбайливого ставлення до національних, історичних,культурних цінностей, традицій і надбань Українського народу;усвідомленої потреби в дотриманні Конституції та законів України,нетерпимості до їх порушення, проявів корупції та хабарництва, потреби захищати суверенітет і територіальну цілісність України;поваги до державної мови та державних символів України, національних,історичних, культурних цінностей України, дбайливого ставлення до історико-культурного надбання України та навколишнього природного середовища;нетерпимості до приниження честі та гідності людини, фізичного абопсихологічного насильства, а також до дискримінації за будь-якими ознаками;громадянської культури та культури демократії;культури та навичок здорового способу життя, екологічної культури ідбайливого ставлення до довкілля;прагнення до взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами,етнічними, національними, релігійними групами;почуттів доброти, милосердя, толерантності, терпимості, шанобливогоставлення до сім’ї, відповідальності за свої дії.Педагогічні працівники закладів освіти мають забезпечити єдність навчання, виховання і розвитку учнів в рамках освітнього процесу.
Шляхи реалізації:забезпечення відповідності змісту і якості виховання актуальнимпроблемам та перспективам розвитку особистості, суспільства, держави;взаємодію сім'ї, навчального закладу у вихованні і соціалізації дітей тамолоді;розроблення програми превентивного виховання дітей та молоді;формування ефективної і дієвої системи профілактики правопорушень, дитячої бездоглядності та безпритульності;посилення впливу літератури та мистецтва на виховання і розвиток дітейта молоді;формування здорового способу життя як складової виховання, збереженняі зміцнення здоров'я дітей та молоді, забезпечення їх збалансованого харчування;збільшення рухового режиму учнів шкільного віку за рахунок уроківфізичної культури, спортивно-масової та фізкультурно-оздоровчої роботи в позаурочний час;удосконалення фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи,розширення кількості спортивних гуртків, секцій;виявлення індивідуальних нахилів та здібностей кожної дитини длярозвитку і профорієнтації та співпраця з цих питань з позашкільними закладами освіти.запровадження програм із запобігання дискримінації, насильства та знущанням у школі "Стоп-булінг".ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ОСВІТИ
Напрям діяльності з інформатизації навчально-виховного процесу передбачає впровадження методики застосування комп’ютерних засобів навчання в процесі вивчення навчальних предметів відповідно до виду навчальної діяльності, шляхи реалізації:
створення інформаційної системи підтримки освітнього процесу;апробація рекомендацій щодо впровадження програм для ефективногоуправління навчально-виховним процесом;апробація методики застосування мультимедійних засобів навчання впроцесі вивчення навчальних предметів;апробація методики використання комп’ютерів для контролю навчальнихдосягнень учнів;створення, апробація та використання шкільної бази для дослідженнярозвитку учнів;апробація методів дистанційного навчання учнів та вчителів;створення редакційно-видавничого відділу (прес-центру).
ПОСИЛЕННЯ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Для якісної роботи школи планується комплекс заходів, який складається з відповідних управлінських дій спрямованих на забезпечення економічних і соціальних гарантій професійної самореалізації педагогічних працівників та утвердження їхнього високого соціального статусу в суспільстві, а саме:
сприяння оптимізації кадрового забезпечення школи;забезпечення сприятливих та комфортних умов організаційно-педагогічної, методичної роботи;створення атмосфери спільної відповідальності за результати освітньоїдіяльності з боку всіх учасників навчально-виховного процесу;сприяння формуванню систем психологічної та правової освіти,підвищенню компетентності педагогічних працівників.Учитель – основний агент змін, тому важливим є створення умов для професійного зростання педагога, а саме:1) надання академічної свободи творчим та відповідальним вчителям, які постійно працює над собою: учителі зможуть готувати власні авторські освітні програми, власноруч обирати підручники, методи, стратегії, способи й засоби навчання; активно виражати власну фахову думку;2) забезпечення матеріального стимулювання вчителів, які демонструють високі результати своєї роботи;3) розвиток системи професійного становлення молодих вчителів та їх підтримка;
ОПТИМІЗАЦІЯ СИСТЕМИ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ
Шляхами реалізації удосконалення інформаційно-методичної діяльності закладу є:
популяризація досягнень сучасної психолого-педагогічної науки;друкування матеріалів із досвіду роботи педагогів;забезпечення функціонування шкільного сайту;підвищення рівня професійно-творчої компетентності педагогічнихпрацівників;удосконалення системи безперервної освіти педагогічних кадрів;впровадження проектів в систему роботи закладу;забезпечення роботи школи молодого вчителя при наявності більше 3учителів-початківців;впровадження інновацій і перспективного педагогічного досвіду;вдосконалення роботи предметних методоб’єднань щодо навчання йорганізації самоосвітньої та професійно-творчої діяльності педагогів, узагальнення педагогічного досвіду, упровадження сучасної портфоліотехнології в систему атестаційної роботи закладу.

СПІВПРАЦЯ ІЗ СУСПІЛЬНИМИ ІНСТИТУЦІЯМИ
Реалізація положень Концепції не можлива без урізноманітнення та удосконалення форм співпраці педагогічного колективу закладу з батьками учнів, професійно-технічними, вищими навчальними закладами та громадськими організаціями.Робота з батьками: постійне розширення в батьків психолого-педагогічних знань, формування вмінь і навичок спільної з дітьми навчально-творчої діяльності; використання різноманітних форм роботи з батьками (збори, лекції, родинні клуби, тренінгові програми, творчі майстерні, дні родинної творчості тощо); зустрічі творчих поколінь, сімейні зустрічі та свята за народним календарем, дні родинних добрих справ, дні здоров’я.Робота з позашкільними навчальними закладами: організація співпраці із соціальними інститутами є необхідною умовою для розширення позашкільного навчально-виховного середовища, спрямованого на творчий розвиток і соціалізацію особистості.Робота з іншими навчальними закладами: розширення співпраці з державними установами, науково-виробничими та громадськими організаціями передбачає реалізацію завдань щодо екскурсійно-просвітницької роботи, забезпечення участі учнів у соціальних проєктах.УПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
Шляхами реалізації розвитку закладу у контексті управлінської діяльності є ефективна взаємодія адміністративного складу та колегіальних органів управління закладом, а саме:
педагогічної ради, що визначає стратегію розвитку закладу; створюєорганізаційно-педагогічні умови для послідовних системних змін; забезпечує аналіз і контроль діяльності закладу;методичної ради, яка спрямовує роботу на підвищення рівня професійноїкомпетентності педагогів, реалізацію творчого потенціалу педагогічного колективу, поліпшення якості освіти шляхом упровадження досягнень сучасної психолого-педагогічної науки й перспективного досвіду;ради школи, робота якої базується на принципах усвідомленогопартнерства, залучення батьків до участі в організації та забезпеченні навчально-виховного процесу в закладі;органів дитячого самоврядування "Шкільної республіки", діяльність якихспрямовано на розв’язання актуальних питань життєдіяльності навчально-виховного соціуму, залучення учнів до соціально важливої діяльності;загальних зборів колективу, які мають створювати атмосферуспівдружності в колективі однодумців;реалізація права батьків учнів як безпосередньо, так і через органибатьківського самоврядування (в межах класу, закладу освіти, за інтересами тощо) колективно вирішувати окремі питання організації освітнього процесу в закладі освіти, захисту прав та інтересів учнів, організації їх дозвілля та оздоровлення, брати участь у громадському нагляді (контролі) в межах повноважень, визначених законодавством та установчими документами закладу освіти.
Колегіальність щодо прийняття важливих рішень:режиму дня, дисципліни, відпустки, премії, дотримання санітарних нормпідвищення кваліфікації кадрів (стосується адміністрації, педагогів, техперсоналу);якість навчально-виховного процесу, організація методичної роботи,підвищення кваліфікації кадрів (стосується адміністрації та педагогів); відвідування учнями школи, стан здоров’я дітей, успішність (стосується адміністрації, педагогів, учнів, батьків);залучення до співпраці партнерських організацій та спонсорськоїпідтримки через залучення коштів на реалізацію цільових проектів. Кошти можуть залучатись виключно на благодійний або спеціальний рахунок освітньої установи.
Забезпечення пріоритетності наступних принципів керівництва закладом освіти:демократичність – співробітництво, партнерство, взаємоповага, перевагауправління справами, а не людьми, перехід від надмірного адміністрування до ділового спілкування, колегіальність прийнятті управлінських рішень;гуманізація – гармонізація стосунків між всіма учасниками педагогічногопроцесу, створення сприятливих умов для творчої самореалізації та самовираження особистості, діяльність за принципом «учитель не просить, а пропонує»;модернізація – оптимізація управлінських процесів за рахунок наскрізноговикористання інформаційних технологій, створення єдиної системи збору, обробки та зберігання інформації, залучення ресурсів мережі Інтернет, хмарних технологій, перехід до нових управлінських технологій;диференціація та мобільність – спрямованість управлінського менеджменту на забезпечення конкурентоспроможності сучасного випускника, створення умов для багатопрофільного, варіативного профільного навчання через врахування індивідуальних особливостей, інтересів і потреб учнів з орієнтацією на їх професійну самореалізацію;варіативність – забезпечення можливості широкого вибору змісту, форм тазасобів навчання та виховання, альтернативність у задоволенні духовних запитів особистості, її інтелектуальних і пізнавальних можливостей та інтересів, диференціація та індивідуалізація освітнього процесу.перспективність – забезпечення випередження у змісті навчаннявідповідно до суспільних запитів.
МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ТА ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯРОЗВИТКУ ЗАКЛАДУ
Матеріально-технічне забезпечення закладу повинно створити передумови для надання громадянам якісної освіти відповідно до сучасних запитів кожної особистості і потреб сучасного розвитку держави. Досягнення цієї мети передбачає:
наявність комп’ютерного оснащення, мережі Інтернет зі швидкіснимнеобмеженим доступом для всіх учасників навчально – виховного процесу та сучасного програмного забезпечення;використання прикладного програмного забезпечення в управлінськійдіяльності керівництва закладу та різних напрямів навчально-виховного процесу;удосконалення відповідно до санітарно-гігієнічних норм і правил охоронипраці та техніки безпеки з урахуванням типового переліку навчального обладнання та доступності сучасних інформаційних технологій.При умові успішного реформування змісту освіти при впровадженні НУШ за період впровадження даної концепції, спільно із педагогічним колективом ми зможемо досягнути статусу Школи, яка повинна мотивувати до гармонійного особистісного розвитку дитини, стати «школою успіху особистості». Це школа мрій, де кожен учень зможе себе реалізувати як індивідуальність, виховує лідерів та активних громадян, осіб цілісних та з високими моральними стандартами.