Мукачівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 ім. Т.Г.Шевченка

89600, м. Мукачево, вул. Чорі Юрія, 14

Тел. (03131) 2-25-66

Мукачівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 ім. Т.Г.Шевченка

89600, м. Мукачево, вул. Чорі Юрія, 14

Меморандум співпраці

Школа має ініціювати нове, ґрунтовне залучення родини у побудові освітньої траєкторії дитини. Учні, батьки та вчителі, об'єднані спільними цілями й прагненнями, є добровільними та зацікавленими прибічниками, рівноправними учасниками освітнього процесу, відповідальними за результат. На нашу думку, добрим початком у впровадженні педагогіки партнерства в Новій українській школі може стати Меморандум співпраці. Меморандум описує нові принципи та правила взаємодії всіх учасників освітнього процесу, уможливлює якісний і конструктивний діалог між ними.  ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Плідна співпраця між усіма учасниками освітнього процесу ґрунтується на таких твердженнях:  «Всі люди народжуються вільними і рівними у своїй гідності та правах. Вони наділені розумом і совістю і повинні діяти у відношенні один до одного в дусі братерства» (Загальна декларація прав людини, ст. 1). «Освіта повинна бути спрямована на повний розвиток людської особи і збільшення поваги до прав людини і основних свобод» (Загальна декларація прав людини, ст. 26 п.2). «Найкраще забезпечення інтересів дитини має бути керівним принципом для тих, хто несе відповідальність за її освіту і навчання» (Декларація прав дитини (ухвалена резолюцією 1386 (ХIV) Генеральної Асамблеї ООН від 20 листопада 1959 року). «Метою освіти є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, її талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей, формування цінностей і необхідних для успішної самореалізації компетентностей, виховання відповідальних громадян, які здатні до свідомого суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству…» (Закон України “Про освіту” (№ 2145-VIII від 05.09.2017). Ми, вчителі, батьки і учні, виходимо з того, що:  головним принципом співпраці всіх учасників освітнього процесу є принцип дитиноцентризму, тобто орієнтація на потреби учня;  освітній процес ґрунтується на співпраці вчителів, батьків та учнів. Саме взаємодія в межах трикутника “учень-учитель-батьки” створює простір для сучасної ефективної освіти; в основу співпраці між усіма учасниками освітнього процесу мають бути покладені принципи педагогіки партнерства як складової концепції Нової української школи (НУШ): повага до особистості; доброзичливість і позитивне ставлення; довіра у відносинах; діалог – взаємодія – взаємоповага; розподілене лідерство (проактивність, право вибору та відповідальність за нього, горизонтальність зв’язків); принцип соціального партнерства (рівність сторін, добровільність прийняття зобов’язань, обов’язковість виконання домовленостей). Взаємодія між усіма учасниками освітнього процесу ґрунтується на принципах рівноправності, толерантності, академічної доброчесності, неприпустимості булінгу та психологічного насилля.  Співпраця має відбуватись на засадах обов’язковості розгляду пропозицій сторін; пріоритету узгоджувальних процедур; прозорості, відкритості та гласності; обов’язковості дотримання досягнутих домовленостей; взаємної відповідальності сторін. Усі учасники освітнього процесу, включно з неповнолітніми дітьми, відповідно до їхнього віку користуються правами і свободами, зазначеними в Конституції України. Дії та поведінка всіх учасників освітнього процесу в шкільному просторі та поза ним ґрунтуються на повазі до прав людини, прав дитини та дотриманні чинного законодавства України. РОЗДІЛ 1. ПРАВИЛА ТА РЕГЛАМЕНТИ «Громадське самоврядування в закладі освіти - це право учасників освітнього процесу як безпосередньо, так і через органи громадського самоврядування колективно вирішувати питання організації та забезпечення освітнього процесу в закладі освіти, захисту їхніх прав та інтересів, організації дозвілля та оздоровлення, брати участь у громадському нагляді (контролі) та в управлінні закладом освіти у межах повноважень, визначених законом та установчими документами закладу освіти» (Закон “Про освіту” № 2145-VIII від 05.09.2017, стаття 28). 1.1. Структура та принципи роботи шкільного самоврядування
  Ми, вчителі, батьки і учні, виходимо з того, що: Школа є осередком місцевої громади, метою існування якого є освіта та всебічний розвиток учнів, а також осередком спілкування і співпраці для місцевої громади міста, району, села. Низка засадничих рішень в житті школи, які не суперечать чинному законодавству, може ухвалюватися на засадах громадського самоврядування.Вищим колегіальним органом громадського самоврядування в школі є Загальні збори, які скликаються за узгодженим шкільною спільнотою графіком, але не рідше одного разу на рік та формуються з уповноважених представників усіх учасників освітнього процесу або, за наявності, їхніх органів самоврядування. Серед таких органів можуть бути органи самоврядування вчителів, батьків та учнів. Приміщення для роботи органів батьківського та учнівського самоврядування має надати адміністрація школи.Повноваження, принципи роботи, засади формування та напрями діяльності органів громадського самоврядування визначаються самою шкільною спільнотою та чинним законодавством.Запорука плідної роботи громадського самоврядування в школі – максимальна залученість всіх членів спільноти та ефективна комунікація між ними. Канали комунікації у школі мають бути погоджені і зручні для всіх. Такими каналами взаємозв'язку у Мукачівській ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 ім. Т.Г.Шевченка є: сайт навчального закладу: http://school2mukachevo.in.ua; сторінка ЗОШ №2 ім. Т.Г.Шевченка у мережі Facebook https://www.facebook.com/mukachevo.school2/?ref=bookmarks; Viber- групи класних колективів (учнівські, батьківські); Viber-група для педагогів - "Шевченківська школа".Члени шкільної спільноти, які не мають можливості користуватися шкільним сайтом та/або месенджерами і сторінками в соцмережах, мають бути забезпечені зручними та зрозумілими для них формами комунікації і зворотного зв’язку на кшталт дошок оголошень у школі, скриньок, куди можна кидати записки з пропозиціями тощо.  Показником дієвості громадського самоврядування в школі є налагоджені механізми зворотного зв’язку: забезпечена можливість для обговорень, питань, петицій, голосувань, створення «банку пропозицій та ідей» тощо та урахування запитів і пропозицій в подальшій роботі. Визначити ключові напрями роботи та ефективність громадського самоврядування в школі можна також за допомогою процедури самооцінки школи (внутрішній аудит), що проводиться за рішенням органів шкільного самоврядування. Самооцінка школи проводиться у вигляді опитування (анкетування) вчителів, батьків та учнів з подальшим коригуванням роботи шкільного самоврядування з урахуванням результатів опитування. 1.2. Правила та регламенти
  Ми, вчителі, батьки та учні, виходимо з того, що: Життя школи має керуватися правилами, які визначені всіма, відомі і зрозумілі всім та прийнятні для всіх. Правила мають ґрунтуватись на загальнолюдських цінностях, принципах демократії і прозорості в ухваленні рішень, рівного доступ до всіх послуг, поваги до різноманіття культур.Школа як спільнота може створити власні правила та документи внутрішнього розпорядку, що не суперечать чинному законодавству. Документами, які регулюють норми та правила поведінки і взаємодії всіх членів шкільної громади, є Кодекс честі учня-шевченківця та Правила поведінки. Регуляційні документи мають бути публічними, всім відомими, загальнодоступними і сприйматися всіма учасниками освітнього процесу.Регуляційні документи розробляються за участі всіх учасників освітнього процесу та членів колективу школи. Пропозиції акумулюються і обробляються за допомогою органів шкільного самоврядування або, за їхньої відсутності, за допомогою уповноважених осіб, потім узгоджуються та ухвалюються на Загальних зборах школи. Змінювати регуляційні документи або їхні частини можна за потреби через винесення пропозицій змін на Загальні збори школи та їхнього ухвалення.  Нижче наводяться Кодекс честі учня-шевченківця та правила, які є обов’язковими для дотримання всіма учасниками освітнього процесу.
КОДЕКС ЧЕСТІ УЧНЯ-ШЕВЧЕНКІВЦЯ
1. Люби свою школу, рідний край і пишайся тим, що ти - українець. 2. Спілкуйся українською мовою, не засмічуй її брутальними словами. 3. Сприймай людину такою, якою вона є, і поважай її. 4. Бережи свою честь, гідність та добре ім’я школи, де б ти не був. 5. Борись і перемагай, досягай поставленої мети, але не будь-якою ціною, а в чесній боротьбі. 6. Умій визнавати свої помилки, вчися пробачати і миритися. 7. Будь чесним, відповідальним, старанним і пунктуальним. 8. Дотримуйся правил для учнів школи. 9. Поважай працю інших людей, не стій осторонь, коли інші трудяться. 10. Будь вірним другом, чемним, привітним і гостинним, завжди вітайся, дякуй, проси вибачення, вислухай і допоможи, піклуйся про іншого. 11. Бережи своє здоров’я, уникай шкідливих звичок (паління, уживання наркотиків, алкоголю). 12. Збагачуй свій духовний світ, самовдосконалюйся, не забувай про 10 Заповідей Господніх.
ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ УЧНІВ У ШКОЛІ
1. Загальні правила поведінки
1.1. Правила поведінки учнів у школі базуються на законах України, постановах Міністерства освіти і науки України та органів місцевого самоврядування, Статуті школи. 1.2. У випадку порушень Правил до учнів можуть бути вжиті такі стягнення: усне зауваження; запис зауваження в щоденник; винесення догани, включно із занесенням догани в особову справу учня; виклик учня самого або з батьками на педагогічну нараду; відшкодування завданої учнем шкоди його батьками. 1.3. Учень приходить до школи за 10 – 15 хвилин до початку занять, чистий і охайний. При вході у школу дотримується правил ввічливості, знімає в гардеробі верхній одяг, міняє взуття і прямує до місця проведення уроку. 1.4. Заборонено перебувати у класних приміщеннях у верхньому одязі. 1.5. Забороняється приносити до школи та на її територію з будь-якою метою і використовувати будь-яким способом зброю, вибухові або вогненебезпечні предмети і речовини; спиртні напої, наркотики, інші одурманюючі речовини та отрути, газові балончики. 1.6. Забороняється вживання непристойних виразів і жестів. 1.7. Не дозволяється без дозволу педагогів йти зі школи і з її території в урочний час. У разі пропуску учбових занять учень повинен пред’явити класному керівнику довідку від лікаря або записку від батьків (або особи, яка їх заміняє) про причину відсутності на заняттях. Пропускати без поважних причин забороняється. 1.8. Учень школи приносить необхідні навчальні приладдя, книги, зошити, щоденник. Повинен дбайливо ставитися до підручників та зошитів. Приходить до школи з підготовленими домашніми завданнями з предметів згідно з розкладом уроків. 1.9. Учні повинні охайно вести щоденник і надавати його вчителю без будь-яких заперечень. 1.10.Учень має бути ввічливим у спілкуванні з учителями, працівниками школи, батьками інших учнів, а також з учнями. 1.11. Учень школи проявляє повагу до старших, піклується про молодших. Учні й педагоги звертаються один до одного шанобливо. Школярі поступаються дорогою дорослим, старші школярі – молодшим, хлопчики – дівчаткам. 1.12. Поза школою учні поводяться скрізь і всюди так, щоб не осоромити свою честь та гідність, не заплямувати добре ім’я школи. 1.13. Учні повинні дбайливо ставитися до шкільного майна і речей, що належать вчителям та іншим учням. Забороняється брати без дозволу чужі речі. Учні бережуть майно школи, надають посильну допомогу в його ремонті, а у разі пошкодження, батьки учня зобов’язані відшкодувати збитки. 1.14. Фізична конфронтація, залякування і знущання є неприпустимими формами поведінки.

2. Поведінка на заняттях
2.1. До початку уроку учень повинен прибути до кабінету до першого дзвінка; після першого дзвінка з дозволу вчителя увійти до класу і підготуватися до уроку. 2.2. Заборонено запізнюватися на уроки без поважних причин. 2.3. У разі спізнення на урок постукати у двері кабінету, зайти, привітатися із вчителем, вибачитися за спізнення і попросити дозволу сісти на місце. 2.4. Забороняється виходити з класу без дозволу вчителя. 2.5 Якщо під час занять учню необхідно вийти з класу, то він повинен підняти руку і попросити дозвіл у вчителя. 2.6. Заборонено перебувати у класних приміщеннях у верхньому одязі. 2.7. При вході педагога в клас учні встають на знак вітання, сідають після того, як учитель відповість на вітання і дозволить сісти. Так само учні вітають будь-якого дорослого, що увійшов до класу під час занять. 2.8. Протягом уроку: не можна шуміти, відволікатися самому і відволікати інших сторонніми розмовами, іграми та іншими, що не стосуються уроку, справами; не можна підводитися без дозволу учителя; не можна вживати їжу та напої, жувати жуйку;  забороняється користуватися мобільними телефонами. 2.9. Урочний час повинен використовуватися учнями тільки для навчальних цілей. За першою вимогою вчителя (класного керівника) необхідно пред’являти щоденник. Будь-які записи в щоденниках учнями повинні виконуватися охайно. Після кожного навчального тижня батьки учня ставлять свій підпис у щоденнику. 2.10. Учні зобов’язані знати і дотримуватися правил техніки безпеки як під час уроків так і після їх закінчення. 2.11. Якщо учень хоче поставити запитання вчителю або відповісти на запитання вчителя, він піднімає руку. 2.12. Під час уроку учень має право ставити питання вчителеві, якщо не зрозумів матеріал під час пояснення. 2.13. Учень має право в коректній формі обстоювати свій погляд і свої переконання при обговоренні різних суперечливих і неоднозначних питань. 2.14. Дзвінок про закінчення уроку дається для вчителя. Тільки коли вчитель оголосить про закінчення заняття, учень має право покинути клас. 2.15. При виході вчителя або іншого дорослого з класу, - учні встають.
3. Поведінка до початку, на перервах і після закінчення занять
Час перерви - особистий час кожного учня. Він може його проводити за своїм розумінням, проте, не повинен заважати іншим. 3.1. Під час перерви учні зобов’язані: навести чистоту та порядок на своєму робочому місці; вийти з класу; рухаючись коридорами, сходами, триматися правої сторони; підкорятися вимогам працівників школи, черговим учням; допомагати готувати клас на прохання вчителя до наступного уроку. 3.2. Під час перерви учні можуть вільно переміщатися по школі, окрім тих місць, де їм заборонено знаходитися в цілях безпеки (горище, підвал, кухня, фізична і хімічна лабораторії, майстерня, спортзал). 3.3. Під час перерв учням забороняється: бігати сходами, коридорами та в класних приміщеннях, кататися на перилах, поблизу вікон і в інших місцях, не пристосованих для ігор; штовхати один одного, кидатися предметами і застосовувати фізичну силу для вирішення будь-якої проблеми, грати у м’яча у приміщеннях не пристосованих для цього; сваритися між собою та зі сторонніми людьми, з’ясовувати стосунки за допомогою сили, битися; вживати непристойні вирази і жести на адресу будь-яких осіб, шуміти, заважати відпочивати іншим; палити в будівлі і на території школи. 3.4. Категорично заборонено самовільно розкривати вікна, сидіти на підвіконнях чи виглядати у відкриті вікна. 3.5. Після закінчення занять учень повинен: охайно одягнутися і покинути школу, дотримуючись правил ввічливості.  3.6. Черговий по класу:  знаходиться в класі під час перерви; забезпечує порядок у класі, провітрює приміщення; допомагає вчителю підготувати клас до наступного уроку; стежить і підтримує відповідні санітарні умови. 3.7. На перервах школярі можуть звернутися до свого класного керівника, чергового учителя, дирекції школи за допомогою, якщо проти них здійснюються протиправні дії.
4. Правила поведінки учнів в їдальні
4.1. Учні приходять в їдальню після закінчення уроку у визначений час. 4.2. Під час обіду в їдальні належить дотримуватися хороших манер і поводитися пристойно. 4.3. Учні повинні шанобливо ставитись до працівників їдальні. 4.4. Підкоряються вимогам вчителя і працівників їдальні. 4.5. Дотримуються черги при купівлі їжі; 4.6. Проявляють увагу й обережність при отриманні і вживанні гарячих та рідких страв. 4.7. Розмовляють під час обіду слід неголосно, щоб не турбувати тих, хто їсть поряд. 4.8. Вживають їжу і напої, придбані в їдальні чи принесені з собою, тільки в їдальні. 4.9. Учні прибирають за собою столові прибори і посуд після вживання їжі. 4.10. Дбайливо ставляться до майна шкільної їдальні. 4.11. Учні мають право взяти в їдальню принесений з дому сніданок. 4.12. Забороняється приходити в їдальню у верхньому одязі. 4.13. Забороняється виносити їжу з їдальні.
5. Прикінцеві положення
5.1. Учні не мають права пропускати заняття без поважних причин. 5.2. Учні не мають права під час знаходження на території школи та проведенні шкільних заходів скоювати дії, небезпечні для власного життя і здоров’я та оточуючих. 5.3. Учні не мають права знаходитися в приміщенні школи після закінчення учбових занять або неурочних заходів без дозволу працівників школи. 5.4. Паління, вживання алкогольних напоїв та нецензурних висловів на території школи категорично заборонено.
ГОЛОВНЕ:
1. Намагайтесь жити так, щоб людям поруч з вами було добре. 2. Перш ніж звернутись до людини, посміхніться їй: адже добрі стосунки починаються з посмішки. 3. Навчиться радіти не лише своїм успіхам, але й успіхам однокласників та друзів. 4. Ніколи нікому не заздріть та не зраджуйте: це відштовхує людей і руйнує їх стосунки. 5. Намагайтесь прийти на допомогу людині, не чекайте, поки тебе про це попросять. 6. Якщо вам буде погано, не поспішайте звинувачувати у цьому інших, вчіться терпіти неприємності: погане швидко проходить.
Види регуляційних документів та їхній зміст кожна шкільна спільнота визначає самостійно. Серед питань, що відображені в регуляційних документах школи, можуть бути такі:  етичні норми та правила поведінки;  регламенти: порядок доступу батьків до школи і класів, порядок індивідуального позакласного спілкування з вчителями та класними керівниками, форми проведення першого і останнього дзвоника, батьківських зборів, наявність або відсутність дрес-коду для учнів та вчителів та інші.  Невід’ємною частиною правил та регламентів школи є порядок звернень і скарг у разі недотримання норм регуляційних документів та виникнення конфліктів, а також порядок їхнього розгляду та шляхи вирішення. Першим рівнем є звернення до вчителя (класного керівника); якщо питання не вирішується, наступним рівнем є письмове звернення до адміністрації школи. Наступною інстанцією для розгляду та вирішення проблеми можуть бути Загальні збори школи та/або письмове звернення до засновника закладу освіти або до відповідного департаменту (управління) освіти, який діє від імені засновника. В разі необхідності для вирішення конфліктів можна звернутись до освітнього омбудсмена та/або до суду.  Принципи фінансування та співфінансування
  Ми, вчителі, батьки і учні, виходимо з того, що: Фінансова діяльність шкільної спільноти ґрунтується на принципах відкритості, зрозумілості і прозорості. Співучасть батьків у фінансових витратах школи є добровільною та може бути спрямована переважно на цільові проекти, що знайшли підтримку більшості класної або шкільної спільноти.
  Державне фінансування
  «Заклади освіти, що отримують публічні кошти, та їх засновники зобов’язані оприлюднювати на своїх веб-сайтах кошторис і фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів, інформацію про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством» (частина 3 ст. 30 Закону України “Про освіту”).  Всі члени шкільної спільноти мають вільний доступ до інформації про бюджет школи. Адміністрація школи зобов’язана раз на рік оприлюднювати фінансовий звіт з надходженнями та видатками, в якому відображено: обсягфінансування, передбачений на школу в поточному році, скільки і на яку суму подано запитів до місцевої влади, скільки отримано, який дефіцит (якщо він є) і на що бракує коштів (якщо так сталося).Річний кошторис є складовою плану розвитку школи, який складає адміністрація. Раз на рік директор школи проводить публічне звітування за річним планом, до якого входить і фінансове звітування, та презентує план розвитку школи на наступний рік, а також очікувані фінансові потреби. Співфінансування силами батьків є частиною кошторису школи і відображається в звіті у графі “надходження”. Гроші приймаються виключно в безготівковій формі та надходять на спецрахунок школи. Якщо батьки вирішили передати школі будь-які матеріальні цінності, вони мають бути взяті на облік за актом приймання-передачі і визначена їхня балансова вартість.Подання адміністрацією школи недостовірної інформації у фінансовому звіті карається штрафом згідно з чинним законодавством. Питання щодо кошторису та фінансового звіту вирішуються через звернення до адміністрації школи або районного департаменту (управління) освіти. Співфінансування силами батьків
«Батьки за власною ініціативою та на добровільних засадах можуть надавати закладу освіти благодійну допомогу відповідно до законодавства про благодійну діяльність та благодійні організації» (частина 4 ст. 24 проекту Закону України “Про повну загальну середню освіту”).  Співфінансування силами батьків здійснюється за принципами: добровільності. Ніхто не може нікого примусити здавати гроші на будь-що; конфіденційності. Без згоди людини ніхто не має права публічно оголошувати, взяла вона участь у співфінансуванні чи ні; прозорої та системної звітності. Основою співфінансування силами батьків можуть стати цільові проекти, гроші на які збираються за принципом відкритого оголошення. Проект може оголосити адміністрація школи, вчитель, батьки або учні. Проект виноситься на розгляд спільноти (класу або школи) і реалізується, якщо отримує належне фінансування на добровільних засадах. Кожен з членів батьківської спільноти самостійно вирішує, чи бажає фінансово підтримати проект і також самостійно визначає розмір своєї фінансової участі. Обов’язковою умовою такого співфінансування є оприлюднення переліку потреб та їхньої вартості. При дотриманні вищезазначених принципів, батьки можуть скеровувати кошти на благодійний рахунок: УДКСУ Закарпатської обл.                      МФО 812016                                      код ЄДРПОУ 02143413          благодійні внески: UA 7082201720314281022302048767Призначення платежу: добровільний внесок______________(зазначити прізвище та ім’я благодійника, класу або групи осіб, які роблять внесок) для розвитку матеріальної бази ЗОШ № 2 ім. Т.Г.Шевченка.Батьки мають можливості контролювати та перевіряти реальні потреби школи в їхньому співфінансуванні. Наявність або відсутність грошей на рахунку школи або засновника можна перевірити через запит на публічну інформацію до засновника та відкриті реєстри. Перевірити адекватність тендерних закупівель можна через сайт ProZorro. Перевірити, чи потреба у співфінансуванні силами батьків певних речей (мийних засобів, фарби тощо) дійсно існує, батьки можуть, ініціювавши інвентаризаційну перевірку і створивши відповідну комісію, що перевірить фактичну наявність або відсутність речей, на закупівлю яких пропонується співфінансування.  РОЗДІЛ 2. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ Ми, вчителі, батьки та учні, виходимо з того, що: Освітній процес має бути спрямований на всебічний розвиток та подальшу успішну самореалізацію учня - як особистості, громадянина і фахівця.
 Класно-урочна діяльність
«Педагогічні, науково-педагогічні та наукові працівники мають право на:академічну свободу, включаючи свободу викладання, свободу від втручання в педагогічну, науково-педагогічну та наукову діяльність, вільний вибір форм, методів і засобів навчання, що відповідають освітній програмі;педагогічну ініціативу;розроблення та впровадження авторських навчальних програм, проектів, освітніх методик і технологій, методів і засобів, насамперед методик компетентнісного навчання» (Частина 1 ст. 54 Закону України “Про освіту”).
Посилаючись на цю норму закону, вже сьогодні в межах чинного Держстандарту можливо: відпрацьовувати механізми відповідальності, навичок комунікації та роботи в команді за допомогою навчання через проекти; подавати загальношкільні, класні або індивідуальні заявки на освітні, соціальні та культурні гранти; у межах Типового робочого плану колективно обирати предмети варіативного складника освітньої програми з урахуванням запитів більшості або профорієнтаційних перспектив; за спільним рішенням Педради, Батьківської ради та Ради старшокласників ввести модульну систему навчання в старшій школі; використовувати на уроках та під час підготовки до них онлайн-навчання; залучати батьків до організації майстер-класів та лекцій про різні спеціальності, а також екскурсій на виробництво, в офіси тощо; шукати можливості для отримання якомога ширшої інформації про сучасні професії та соціальні компетентності; ціла низка нових можливостей з’явиться після ухвалення Закону України “Про повну загальну середню освіту”. Важливою умовою ефективності освітнього процесу с неупереджене, прозоре та зрозуміле оцінювання.
  Оцінювання навчальних досягнень учнів є неупередженим. Критерії оцінювання усних та письмових відповідей, контрольних, самостійних робіт, рефератів, проектів тощо є прозорими, справедливими та зрозумілими для всіх. Затверджені МОН критерії оцінювання, сформульовані недвозначно та простою зрозумілою мовою, мають бути вивішені в класах, на інформаційній дошці в школі, на сайті школи тощо. Наявність відкритої, прозорої і зрозумілої для здобувачів освіти системи оцінювання їхніх навчальних досягнень сприяє реалізації компетентнісного підходу до навчання.  Позаурочна діяльність
  Позаурочна діяльність має бути спрямована на всебічний розвиток учнів, зокрема емоційного інтелекту, ініціативності та творчості. Участь у позаурочній діяльності є добровільною.Всі учні можуть спробувати себе у музичних, мистецьких або сценічних видах діяльності, які не передбачають конкуренції та екзаменів, або в творчих видах діяльності, які передбачають виправдану та конструктивну конкуренцію. Учні можуть придумувати власні творчі конкурси та ігри без залучення дорослих. Форма і зміст таких заходів обираються та плануються спільно з учнями. Головним критерієм участі в заході є бажання учня.Позаурочна діяльність членів шкільної спільноти спрямована на налагодження і укріплення партнерських зв’язків між членами спільноти: батьками, вчителями та дітьми. Вітається і заохочується будь-яка спільна діяльність батьків і дітей, батьків і вчителів, вчителів і дітей та усіх разом: наставництво старшокласників над учнями молодших класів, «школа для батьків» під проводом вчителів або адміністрації школи, гуртки, лекції та інша освітня активність для вчителів та батьків, спільне проведення дозвілля, екскурсії тощо.У позаурочний час учні можуть відвідувати різні гуртки та брати участь в олімпіадах з навчальних предметів; це має здійснюватись за бажанням учня. Вчитель, який запропонував учню взяти участь в олімпіаді, повинен, у разі бажання учня, допомогти йому підготуватися до олімпіади. Успішна участь в олімпіадах не є обов’язком учнів; будь-який результат на олімпіаді або відмова від участі в ній не можуть бути причиною засудження чи покарання з боку вчителя або адміністрації школи.Запорукою добровільної участі в позаурочній діяльності є її відкрита програма та наявність річного плану роботи. Графік загальношкільних учнівських заходів обговорюється та оголошується заздалегідь на кожен семестр. В кінці кожного року учні та батьки можуть вносити свої пропозиції на наступний рік та брати участь у складанні перспективного плану.  Механізмом перевірки ефективності позаурочної діяльності в школі може бути процедура самооцінки школи (внутрішній аудит), що проводиться за допомогою опитування (анкетування) вчителів, батьків та учнів з подальшим коригуванням роботи з урахуванням результатів анкетування.
  РОЗДІЛ 3. БЕЗПЕКА У ШКОЛІ Ми, вчителі, батьки та учні, виходимо з того, що: Школа має бути безпечним середовищем для всіх учасників освітнього процесу - усі учасники дбають, щоб воно було таким для кожного. Безпечне середовище складається як з фізичної, так і з психологічної безпеки.  3.1. Безпечне та комфортне психосоціальне середовище
  Правила та регламенти взаємодії учасників освітнього процесу мають передбачати комфортне психологічне середовище для всіх і кожного. Всі учасники освітнього процесу підтримують дружню, заохочувальну і комфортну атмосферу в школі та в освітньому просторі, ставляться один до одного з повагою.Під час перебування в школі вчителі повинні мати простір та час для психологічного відпочинку. В школі має бути створений простір для психологічного розвантаження та відпочинку учнів.В разі потреби в школі має бути забезпечено надання психологічних консультацій та психосоціальної підтримки для учнів. Служба шкільного психолога має бути забезпечена організаційними можливостями для ефективної роботи. Необхідне виділення окремого кабінету для роботи шкільного психолога та організація умов для подання анонімних і непублічних звернень та скарг – наприклад, окрема скринька для листів  Інструментом вимірювання рівня психосоціального комфорту в школі може стати анкетування всіх учасників освітнього процесу (внутрішній аудит) Проблеми з порушенням правил дружності та взаємоповаги в школі вирішуються на рівні адміністрації школи; наступною інстанцією можуть бути Загальні збори школи. В разі необхідності для вирішення конфліктів можна звернутись до правоохоронних органів та/або освітнього омбудсмена.Порядок реагування на прояви психологічного насильства та булінг передбачено в низці законів України. 3.2. Сприятливе фізичне середовище
  Задоволення в шкільному середовищі на належному рівні основних потреб людини (зокрема і фізіологічних, соціальних та потреб в безпеці) є обов’язковим елементом освітнього процесу. Серед основних потреб можна виділити такі: вільний доступ до свіжого повітря. Школа має забезпечити можливість прогулянок дітей на шкільному подвір’ї під час перерв та наявність свіжого повітря в класах під час занять; вільний доступ до питної води; вільний доступ до туалету. Шкільні туалети мають відповідати потребам людини в повазі до її гідності та гігієнічним нормам. Туалети мають бути облаштовані індивідуальними кабінками з дверима, що закриваються, сучасними сантехнічними системами, забезпечені туалетним папером, милом та водою для миття рук; доступну якісну їжу. В школі має бути організовано гаряче харчування. Одним з критеріїв вибору оператора, що організує роботу шкільної їдальні, має стати надання сучасного, збалансованого і корисного харчування. Вітається також осучаснення інтер’єру їдальні, посуду та естетики подачі страв; забезпечення надання домедичної допомоги в разі потреби;  прямі норми щодо необхідності задоволення перелічених та інших потреб передбачені низкою підзаконних актів та регуляційних документів. Порушення цих норм веде до адміністративного покарання в межах чинного законодавства.